Angel Hristov
Darina Yaneva
Evdokia Maneva
Ivan Milev
Ivan Stoichev
Kosta Danev
Naiden Stanchev
Selma todorova
Selma Todorova
Stanka Atanasova
Steli Grancharov
Tsvetomir Asenov
Vili Nikolov
Yasen Golev
Yassen Golev